б 91.9:63.3(5Каз)
С85
Ө. Субханбердина
ПГУ им. С. Торайгырова
Қазақтың революциядан бұрынғы мерзiмдi баспасөзiндегi материалдар 2-бөлiм:ҚазССР Ғылым Академиясының баспасы.-292 с.

р.5.00
   1. Библиографиялық құралдар

   н08
   Хранение: ФРК

   Количество экземпляров: 1

   Электронный ресурс: полнотекстовый ресурс

Заказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -